Voor ouders

‘Eén plus één is drie’

Om kinderen goed te laten ontwikkelen is een goed contact tussen school en ouders noodzakelijk.
Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die u daarbij kan helpen.


Contact met de school

Ouders die zelf hun kind naar school brengen, kunnen dagelijks de groepsleerkracht even spreken voor een korte mededeling. Verder zijn er de volgende mogelijkheden om contact te hebben:

 • Op afspraak

U kunt altijd met alle medewerkers een afspraak maken Ook de school zal, bijv. in geval van een individueel onderzoek, ouders uitnodigen voor een gesprek.

 • Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders. De ouders maken kennis met de groepsleerkrachten en onderwijsondersteuners. Er wordt verteld over het lesprogramma en belangrijke momenten van het jaar. Deze avond is ook de jaarvergadering van de ouderraad.

 • Kijkavond of -middag

Eenmaal per schooljaar organiseren we een kijkavond/-middag. Meestal is dit in maart. Ouders kunnen dan het werk van hun kind(eren) op school bekijken.

 • Rapporten

In januari en juni krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. In het rapport krijgt u en uw kind om kinderen zich goed te laten ontwikkelen een totaalbeeld van de afgelopen periode en op welk niveau de leerling op elk vakgebied presteert.

 • Gespreksavonden

We hebben per schooljaar drie oudergesprekken. De eerste in oktober, waarbij ouders en leerkrachten met elkaar kennismaken en afspraken maken voor de rest van het jaar. Het tweede en derde gesprek zijn na het rapport. Elk gesprek duurt ongeveer twintig minuten. Deze gesprekken zijn noodzakelijk voor een goede begeleiding van de kinderen en we verwachten dus dat van elke leerling in ieder geval één ouder komt.

Als de ouders gescheiden zijn, is het ’t beste als de leerkracht hen gezamenlijk spreekt om een gelijke gedragslijn af te spreken. Indien de ouders geen gezamenlijk gesprek willen, zullen we het gesprek met beide ouders apart voeren.


Schooltijden

Om het mogelijk te maken dat ouders met kinderen op beide schoolvestigingen hun kinderen toch op tijd kunnen brengen, zijn de schooltijden niet precies gelijk.

 

Vestiging Dumont

De lessen starten om 8.25 uur en eindigen elke dag om 14.05 uur. Vanaf 8.10 uur is er een personeelslid op het plein om de eerste leerlingen op te vangen. Om 8.15 uur kunnen de leerlingen naar binnen.

 

Vesper kinderopvang

Op IKC Schalkwijk vestiging Dumont biedt Vesper BSO+ aan voor onze kinderen via Vesper BSO+. Vesper BSO+ is gespecialiseerd in opvang voor kinderen met een extra zorgvraag. Bij ons komen kinderen om te spelen, bewegen, ontspannen en avonturen te beleven. De kinderen krijgen een duidelijk dagprogramma inzichtelijk gemaakt met pictogrammen. Zo wordt de dag voorspelbaar en weet het kind wat het kan verwachten. Dit samen zorgt voor de beste omgeving voor het creëren plezier, spel en vriendschappen. We werken in kleine groepen en gespecialiseerd personeel. Onze gespecialiseerde pedagogisch medewerkers hebben een brede ervaring met kinderen die extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen wij de kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Enthousiast geworden over onze BSO+ en wil je meer informatie? Stuur dan even een mailtje naar info@bijvesper.nl of bel naar 085 060 8837. Je kan ook je kind direct vrijblijvend aanmelden via https://www.bijvesper.nl/aanmelden.

 

Vestiging Satelliet

De lessen starten om 8.35 uur en eindigen elke dag om 14.15 uur. Vanaf 8.20 uur is er een personeelslid op het plein om de eerste leerlingen op te vangen.  Om 8.25 uur kunnen de leerlingen naar binnen. 

De pauzetijden zijn niet voor alle groepen op dezelfde tijd. Tijdens de pauzes en de lunch zorgen personeelsleden voor het toezicht. 


Schoolvakanties & studiedagen

Schoolvakanties 2024-2025

Herfstvakantie za. 26 oktober t/m zo. 03 november 2024
Kerstvakantie za. 21 december t/m zo. 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie za. 15 februari t/m zo. 23 februari 2025
Pasen ma. 21 april 2025
Meivakantie* za. 19 april t/m ma. 5 mei 2025 (Bevrijdingsdag)
Hemelvaart do. 29 en vr. 30 mei 2025
Pinksteren ma. 09 juni 2025
Zomervakantie za. 12 juli t/m zo. 24 augustus 2025

 

Studiedagen 2024-2025

Woensdag 6 november 2024
Donderdag 3 oktober 2024
Dinsdag 19 november 2024
Maandag 31 maart 2025
Vrijdag 23 mei 2025
Vrijdag 11 juli vanaf 12:15

 

 

 • Verlof aanvragen

  De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn waarom een kind  een dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld en hier terug te vinden.

  Wilt u verlof aanvragen dan kunt u 6 weken voor het moment van verlof aanvragen. Mail de directie.

 • Ziek melden

  Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch doorgeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Wanneer een kind voor een langere periode ziek is, neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken. 

 • Vervoer

  Sommige gemeentes vergoeden in speciale gevallen het vervoer met een taxi(busje) of het openbaar vervoer van een leerling naar onze school. In andere gevallen geven gemeentes een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer en soms ook een vergoeding voor een begeleider tijdens dit vervoer. Hiervoor is vaak een verklaring van de school nodig. Deze kunt u bij de intern begeleider opvragen.

 • De ouderraad

  De ouderraad ondersteunt de activiteiten van de school bij ouderavonden, Sinterklaas- en kerstfeest, bibliotheek, sportactiviteiten, enz.

 • De medezeggenschapsraad

  Spaarnesant is de naam van ons schoolbestuur. Ouders en personeel kunnen meepraten en soms beslissen over zaken van de school. Dat gebeurt in de Medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten twee (door de ouders gekozen) ouders en twee (door de teamleden gekozen) personeelsleden. De MR heeft bij sommige onderwerpen recht van instemming

  en bij andere onderwerpen recht van advies. Die onderwerpen staan in de Wet op de Medezeggenschap. De MR komt ongeveer 1 keer per 6 weken bij elkaar. De schooldirecteur praat met de MR namens het bestuur.

 • Ouderbijdrage

  De ouderraad vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor het ouderfonds. Van dit bedrag betalen we uitstapjes, feesten (Sint, kerst, eindfeest etc.) en materialen voor het hobby-uur. NB: Voor het schoolreisje vragen we een aparte bijdrage.

  De ouderbijdrage is vrijwillig, maar ook nodig om verschillende activiteiten te kunnen blijven doen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief over de hoogte van de ouderbijdrage. U kunt op dit formulier aangeven of u in termijnen of in één keer wilt betalen.

  Tijdens de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar legt de ouderraad verantwoording af over de uitgaven. Ook wordt dan een begroting voor het komende schooljaar bekend gemaakt. Dit bedrag is € 35,– voor het schooljaar 2021-2022.


Sponsoring

Soms kan de school geld of materialen krijgen van een bedrijf of stichting. Als de school hiervoor iets terug moet doen, bijvoorbeeld de naam van de gever in de nieuwsbrief of door een naam of logo op de gekregen materialen toe te laten, is er sprake van sponsoring. Dit is toegestaan, mits de school zich houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in een convenant dat door het ministerie van OCW, het onderwijsveld en het bedrijfsleven is gesloten. Om hierop toe te zien moeten we de medezeggenschapsraad van de school om instemming vragen voor we met een sponsor in zee mogen gaan.


Jeugdcultuur- en sportfonds

Als u een Haarlem Pas heeft of een minimum inkomen en u wilt uw kind laten sporten, dansen, muziek maken, dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur de lessen voor uw kind betalen tot

€ 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per jaar. Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of bel: 0643121900.


Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort

Als uw kind een fiets of een laptop nodig heeft voor school of als de schoolreis of werkweek boven uw budget is, omdat u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl


Klachtenregeling

We willen problemen met elkaar op te lossen. Mocht u toch ontevreden zijn kunt u een klacht indienen.

De interne vertrouwenspersoon of contactpersoon in de school is het aanspreekpunt voor klachten en beoordeelt de klacht. Hij of zij kan samen met u, afhankelijk van de aard en ernst van de klacht, doorverwijzen naar de schoolleiding, het bestuur van Spaarnesant of de externe vertrouwenspersoon. In onze school kunt u hiervoor terecht bij Nelleke van den Heuvel en Sylvia van de Voort.

De externe vertrouwenspersonen van Spaarnesant zijn het aanspreekpunt voor klachten over:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie/racisme.

Deze functie  is ondergebracht bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland:

Mevrouw Suzanne Luijt en/of mevrouw Tiny Bakker
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
Tel.nr. 023-789 1600 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur).

Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op het bestuur. Hiervoor heeft Spaarnesant een klachtenregeling vastgesteld, die u kunt vinden onder “gedragscodes” op de Spaarnesantsite. www.spaarnesant.nl

In de klachtenregeling is ook de rol geregeld van de Landelijke Klachtencommissie, die als externe partij kan worden benaderd als een klacht ook niet op het bestuursniveau voor u tot een bevredigende oplossing is afgehandeld.  Deze commissie behandelt de klacht en adviseert het bestuur over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen.

Meer informatie over de klachtencommissie kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl

Meer informatie over de andere gedragscodes in het kader van integriteit, misstanden (klokkenluidersregeling) van Spaarnesant vindt u op www.spaarnesant.nl


Veiligheid en privacy

Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze reden is in 2018 het beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld. Het beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De AVG regelt de privacy van de betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en geeft u als ouders/verzorgers waarborgen als het gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Om deze reden is het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme protocollen en regelingen die voldoen aan de wettelijke eisen.

Op de website van Spaarnesant staan de hoofdlijnen van ons privacy- en veiligheidsbeleid en het privacyreglement. Onze scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens Spaarnesant heeft met alle leveranciers strikte afspraken gemaakt en vastgelegd over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement van Spaarnesant is beschreven hoe wij/de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Spaarnesant en in de hiervoor vermelde ouderbrochure. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders of medewerkers foto’s maken van hun kinderen. Daarom krijgt u een formulier waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft voor het fotograferen van uw kind.


Gezonde voeding en traktaties

Gezonde kinderen ontwikkelen zich beter. Daarom besteden wij aandacht aan gezonde voeding en voldoende beweging. Wij stimuleren dat tijdens de schooldag op school gezond wordt gegeten en gedronken.

We verwachten dat het tussendoortje om 10 uur groente of fruit aan de kinderen wordt meegegeven. U kunt denken aan tomaatjes, radijs, komkommer, selderij of natuurlijk een banaan, appel, mandarijn, kiwi. We vragen u wel het fruit en de groente thuis schoon te maken, zodat het op school meteen gegeten kan worden.

Voor de lunch graag gewoon enkele boterhammen. Ook hierbij kan uw kind water drinken of suikervrij vruchtensap.Tijdens gym en tijdens de pauzemomenten stimuleren we onze leerlingen om actief te spelen met elkaar.

Traktaties
Voor elk kind is het vieren van de verjaardag op school bijzonder. We vinden het belangrijk dat de traktaties ook gezond zijn. Op internet kunt u ook voorbeelden vinden van gezonde traktaties. We maken op school alleen een uitzondering voor de Sinterklaasviering. Dan wordt er soms ook snoepgoed met suiker uitgedeeld.


 


Schoolverzekering

De leerlingen zijn op school niet gezamenlijk verzekerd tegen ongevallen. Als u zich tegen extra risico’s wilt verzekeren, moet u dat dus zelf doen.


Schoolzwemmen

Alle leerlingen van groep 3 en 4 nemen deel aan het schoolzwemmen in zwembad ‘het Boerhaavebad’. Het schoolzwemmen is gericht op het behalen van zwemdiploma’s.


Gymnastiek

De gymnastieklessen van de groepen die in het gebouw van de Satelliet zitten, vinden plaats in de gymzaal bij de school. De groepen op de Dumont, gymmen in de zaal van basisschool De Globe op loopafstand van een paar minuten. Alle groepen krijgen les van de vakleerkracht. Als kinderen niet mogen gymmen, worden de ouders verzocht dit de school te laten weten.

Scroll to top