Klachtenregeling 

Klachtenregeling 

Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op het bestuur. Hiervoor heeft Spaarnesant een klachtenregeling vastgesteld, die u kunt vinden onder “gedragscodes” op de Spaarnesantsite. In de klachtenregeling is ook de rol geregeld van de Landelijke Klachtencommissie, die als externe partij kan worden benaderd als een klacht ook niet op het bestuursniveau voor u tot een bevredigende oplossing is afgehandeld. 

Deze commissie behandelt de klacht en adviseert het bestuur over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen. 

  

Meer informatie over de klachtencommissie kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 

Meer informatie over de andere gedragscodes in het kader van integriteit, misstanden (klokkenluidersregeling) van Spaarnesant vindt u op www.spaarnesant.nl 

 

Meldpunt inspectie  

De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is 0900-1113111. 

Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het schoolbestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie.

Indien een personeelslid op de hoogte is van een zo’n mis- drijf dan is hij of zij verplicht het schoolbestuur daarover direct te informeren. 

 

Melding misstanden  

Indien u een misstand constateert of een vermoeden hebt van een misstand dan kunt u dit liefst schriftelijk en gemotiveerd melden bij de schooldirectie van de desbetreffende locatie. Heeft de misstand betrekking op de schooldirectie dan meldt u dit bij het bestuur van Spaarnesant. 

Wanneer zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan of in onderstaande uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden gedaan bij de externe vertrouwenspersoon integriteit. 

  

Er is sprake van een uitzonderingsgrond in onder meer de volgende gevallen: 

  • bij acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 
  • in een situatie waarin melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; 
  • bij een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
  • bij een eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand of onregelmatigheid, die deze niet heeft weggenomen; 
  • bij een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. Dit kan het geval zijn bij situaties die de volksgezondheid of de directe veiligheid van Spaarnesant leerlingen, medewerkers, de organisatie Spaarnesant of haar directe omgeving in gevaar brengen. 

 

Meldpunt vertrouwenspersoon Integriteit  

Als extern meldpunt functioneert mevrouw Bernadette Hes-Boots mail: bernadettehes@gmail.com, telefoonnummer +316-255 384 58. Zij heeft tot taak een door de betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en de bestuurder daaromtrent te adviseren. 

 

Meld je aan voor een rondleiding

Scroll to top