Actief burgerschap en sociale integratie

Onze leerlingen zullen in de toekomst positief en actief deelnemen aan de samenleving. Daarom geven we veel tijd en aandacht aan het aanleren van de basiskennis en de basisvaardigheden. Dat is voor een deel van onze kinderen een stevige opdracht. Voor hen maken we de laatste twee leerjaren een selectie van de leerstof van de bovenbouw, zodat ook zij kennisdoelen behalen uit de leerstof die ze anders niet of onvoldoende zouden beheersen. Het gaat dan bijvoorbeeld over omgaan met geld, meten en wegen, eenvoudige breuken en procenten: dingen waar iedereen vaak mee te maken krijgt en die dus nodig zijn om in het dagelijks leven mee te kunnen doen.

 

Verantwoording

Samenleven doe je samen. Ook op een school. Daar zijn spelregels bij nodig. De school hanteert enkele basisregels, die ook gelden op het plein en in de groepen. Door over deze regels te praten leren de kinderen ze te begrijpen en ze toe te passen. Onze leerlingen leren, ieder op zijn eigen manier, rekening te houden met een ander, samen te werken en samen te spelen. Om dit aan te leren gebruiken we de methode ‘Kwink’.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. We geven les in ‘burgerschap’. Hierbij is aandacht voor de democratie in de samenleving. We geven ook aandacht aan de verschillende manieren waarop mensen in de wereld denken over waarden en normen of hoe verschillend er bijvoorbeeld wordt gedacht over ‘goed leven’. Ook besteden we aandacht aan de verschillende religies en culturen in de wereld.

Groepsvergadering en leerlingenraad

Waar mogelijk betrekken we de leerlingen bij schoolzaken. Daarom houden we vanaf groep 6 een groepsvergadering en hebben we leerlingenraad.


Groepsvergadering

Eén keer per week is er in de groepen 6 t/m 8 een groepsvergadering. In deze vergadering bespreken de leerkracht en de leerlingen allerlei groeps- en schoolzaken. De leerlingen geven zelf aan welke punten zij willen bespreken. Als er problemen zijn, dan worden die in overleg opgelost. Kinderen voelen zo dat ze gehoord worden, maar ook dat ze anderen moeten horen. Aan het eind van zo’n gesprek wordt een afspraak gemaakt en opgeschreven. Aan het begin van elke vergadering worden de eerder gemaakte afspraken voorgelezen. Zo leren ze zich aan afspraken te houden. Goed verwoorden van je gedachten, kritisch leren luisteren en belangstelling tonen voor elkaar zijn belangrijke aspecten van deze gesprekken.

 

Leerlingenraad

Onderwerpen in de groepsvergaderingen, die voor de hele school belangrijk zijn, bespreken we in de leerlingenraad. In deze raad zitten twee leerlingen van iedere groep 6, 7 en 8. Zij vergaderen met de directie van de school. Hier leren de leerlingen wat er allemaal bij komt kijken als je iets wilt veranderen of invoeren.

Scroll to top